Regulamin

Regulamin Rozgrywek Gryfińskiej Ligi Halówki Amatorskiej

1.    Prawo uczestnictwa w lidze mają osoby, które ukończyły 18 lat (decyduje dokładna data urodzenia).
2.    Do rozgrywek drużyna może zgłosić dowolną ilość zawodników, ale do protokołu meczu można wpisać maksymalnie
       15 zawodników.
3.    Termin zgłaszania zawodników upływa w dniu zakończenia pierwszej rundy rozgrywek (zawodnik może być zgłoszony tylko na jednej liście).
4.    Zawodnik, który rozegrał spotkanie (jest wpisany do protokołu meczu) nie może zmienić drużyny w bieżącej edycji.
5.    Zawodnik zgłoszony na liście drużyny, który opłacił składkę SKF-GLA (50 zł) jednocześnie wyraża zgodę na zamieszczanie podanych w zgłoszeniu danych osobowych (imię i nazwisko, rok urodzenia) i wizerunku w formie: fotografii, filmów z turniejów ligi w materiałach informacyjnych i reklamowych (komunikaty, prasa lokalna) oraz na stronie www.glhagryfino.pl Oświadcza również, że zapoznał się i akceptuje regulamin GLHA.
6.    Nie ma prawa gry [mimo zgody przeciwników] zawodnik niespełniający wymogów regulaminu.
7.    Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, drużynie zostanie przyznany walkower [0:5].
8.    5 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn mają obowiązek dostarczyć lub czytelnie wypełnić protokół.
9.    Protesty dotyczące przebiegu gry w czasie meczów są przyjmowane do czasu rozpoczęcia następnego spotkania w tym samym dniu, a dotyczące ostatniego meczu 15 minut po jego zakończeniu. Protesty dotyczące wieku zawodników przyjmowane są do rozpoczęcia następnego turnieju (do godz. 10.00.). Protesty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10.    Każda drużyna powinna samodzielnie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator GLHA nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.
11.    W budynku szkoły/hali obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu!!!
12.    W przypadku wybitnie niesportowych zachowań zawodników sprzecznych z etyką sportową (np. umyślne uderzenie przeciwnika, sędziego itp.) organizator rozgrywek po konsultacji z sędzią, ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu tych zawodników z rozgrywek.
13.    Kara za oddanie meczu walkowerem wynosi 100 zł. Drużyna, która nie stawiła się na mecz zwraca koszty meczu drużynie, która stawiła się na mecz. Kwota 100 zł musi być oddana tej drużynie przed rozpoczęciem meczu w następnej kolejce. Brak zwrotu kosztów meczu powoduje wykluczenie z rozgrywek. Drużyna, która stawiła się na mecz może zrezygnować z nałożenia kary i odebrania powyższej kwoty. Tę informację przekazuje kapitan drużyny, odbierającej zwrot, do organizatora w podanym wyżej terminie.
14.    Drużyna, która nie stawiła się trzy razy na mecze zostaje wykluczona z rozgrywek bez prawa zwrotu wpisowego. Wszystkie wyniki meczów z udziałem drużyny wykluczonej zostają anulowane z zastrzeżeniem punktu 15.
15.    W przypadku wykluczenia drużyny w drugiej rundzie wszystkie wyniki meczów z pierwszej rundy zostają utrzymane.
16.    Przełożenie terminu spotkania jest możliwe tylko za zgodą organizatora ligi i zainteresowanych drużyn.
Zespół występujący o zmianę daty meczu musi zwrócić się o to, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem,
czyli do godziny 10.00. w niedzielę poprzedzającą termin przekładanego meczu.
Mecz powinien się odbyć przed następną kolejką spotkań.
17.    Organizator zastrzega sobie pełne i wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

KOSZTY XXIV EDYCJI GLHA:

1.    Koszty obsługi finansowo-organizacyjnej = 50zł od każdego zgłoszonego uczestnika
Wpłata przed pierwszym meczem na konto:
SKF GRYFIŃSKIE LIGI AMATORSKIE: 59 9377 0000 0000 9626 2000 0010
W tytule przelewu koniecznie proszę podać:
 wpłata za udział ….. zawodników drużyny………..…….. w GLHA
lub do organizatora w trakcie turnieju.
2.    Wpisowe do XIX edycji GLHA1180 zł od drużyny (wynajem hali, sędziowie, prowadzący)
Wpłata 600zł do 26listopada, a pozostałe 580zł całości do 14.01.2024 r.
Wpłaty na konto: SKF GRYFIŃSKIE LIGI AMATORSKIE: 59 9377 0000 0000 9626 2000 0010
W tytule przelewu koniecznie proszę podać: wpisowe za XXIV Edycję GLHA + „nazwa drużyny”
lub do organizatora w trakcie turnieju.

SKRÓCONE PRZEPISY:

1.    Rozgrywki odbywają się na hali sportowej przy ul Parkowej z bramkami 2x3m - gramy piłką halową (do futsalu).
2.    Zespół gra w składzie 5 zawodników – w tym bramkarz.
3.    Drużyna musi przystąpić do meczu w składzie nie mniejszym niż 4 zawodników. (Po rozpoczęciu nie może liczyć mniej niż 3).
4.    Walkower będzie odgwizdany [0 : 5] po 10 minutach od zaplanowanego początku meczu, w przypadku zaistnienia pkt. 4 zapisany będzie wynik korzystniejszy dla przeciwnej drużyny.
5.    Obowiązuje miękkie sportowe obuwie i jednolite stroje z czytelnymi numerami.
6.    Decyzje sędziego na boisku dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne.
7.    Czas trwania gry wynosi dwie równe części po 20 min. z przerwą 5 min. Czas gry zatrzymywany jest automatycznie (obligatoryjnie) przez sędziego stolikowego tylko na wykonanie rzutów karnych i kar indywidualnych zawodników, oraz na każdy gwizdek sędziego w ostatnich 2 minutach meczu. W innych wyjątkowych sytuacjach: kontuzja, zmiana bramkarza, inne długie przerwy w grze, czas jest zatrzymywany wyłącznie na polecenie sędziego głównego. Po sygnale kończącym spotkanie czas jest przedłużony jedynie w celu umożliwienia wykonania rzutów karnych.
8.    Ilość zmian w czasie meczu jest nieograniczona z zachowaniem następujących zasad: zmiany „hokejowe” przy lini bocznej na swojej stronie boiska. Zawodnik schodzący musi wcześniej przekroczyć linię końcową w strefie zmian zanim to uczyni zawodnik wchodzący [zła zmiana karana jest 2 minutową karą]. Zmiana bramkarza może być dokonana tylko podczas przerwy w grze (po uprzednim zgłoszeniu sędziemu).
9.    Bramkarz i zawodnik z pola mogą zamieniać się miejscami z zachowaniem przepisu pkt. 8.
10.    Grę rozpoczyna losowanie: drużyna, która wygrała losowanie wybiera stronę boiska lub prawo do rozpoczęcia gry.
11.    Przy rozpoczęciu gry piłkę można zagrać w dowolnym kierunku (nie można bezpośrednio zdobyć bramki z rozpoczęcia gry).
12.    Pole bramkowe [karne] to 6 m. Rzut karny jest wykonywany z odległości 6 m.
13.    Piłka jest poza grą, gdy gra została przerwana przez sędziego, lub:
- całym obwodem przekroczy linię bramkową lub linię boczną, zarówno na podłożu jak i w powietrzu,
- piłka uderzy w sufit: uderzenie piłki w sufit powoduje rzut z autu z linii bocznej najbliżej miejsca, gdzie piłka uderzyła w sufit.
14.    Obowiązuje rzut rożny - rzut z autu (wg pkt 15) - rzut od bramki (wg pkt 16) - (nie można zdobyć bezpośrednio bramki z wymienionych rzutów.)
15.    Przy wykonaniu rzutu z autu piłka musi być nieruchoma i znajdować się powinna poza linią boczną boiska (niebieska strefa) lub na niej.
16.    Rzut od bramki musi być wykonany przez bramkarza. Piłka może być zagrana nogą lub ręką z pola bramkowego do innego zawodnika – piłka musi opuścić pole karne zanim zostanie dotknięta przez innego zawodnika – w innym przypadku rzut zostaje powtórzony.
17.    Obowiązuje odległość 3 m od piłki przy wykonywaniu rzutów. Na wprowadzenie piłki do gry i wykonanie wszystkich rzutów zawodnik ma czas 4 sek. (Po przekroczonym czasie sędzia dyktuje rzut pośredni dla drużyny przeciwnej z tego samego miejsca).
18.    Wszystkie przewinienia zagrożone rzutem pośrednim w obrębie pola karnego wykonuje się z najbliższego miejsca na linii pola karnego.
19.    Faule są akumulowane (sędzia sygnalizuje, które przewinienie jest zaliczane jako faul akumulowany). Sędzia może pozwolić na kontynuowanie gry po faulu poprzez zastosowanie „przywileju korzyści” sygnalizując akumulowany faul i zapisując go, gdy piłka znajdzie się poza grą. Po popełnieniu 5 fauli przez drużynę (w czasie jednej połowy meczu) każdy następny karany jest wykonaniem rzutu wolnego bezpośredniego z drugiego punktu karnego ( „przedłużony” karny). Wszyscy zawodnicy (poza bramkarzem broniącym) znajdują się poza umowną linią równoległą do linii końcowej przechodzącą przez punkt położenia piłki. Przedłużony rzut karny musi być wykonany z zamiarem zdobycia bramki.
20.    Faule akumulowane przyznawane są, jeżeli zawodnik popełni jedno z następujących przewinień w sposób uznany przez sędziego za nierozważny, lekkomyślny lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły:
a)    kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika
b)    podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi,
c)    skacze na przeciwnika,
d)    atakuje (nawet barkiem) przeciwnika,
e)    uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika,
f)    popycha przeciwnika,
g)    przytrzymuje przeciwnika,
h)    pluje na przeciwnika,
i)    za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu (lub usiłującego ją zagrać) przeciwnika (oprócz bramkarza we własnym polu karnym)
j)    dotyka przeciwnika zanim przejmie piłkę,
k)    rozmyślnie dotyka piłkę ręką (oprócz bramkarza we własnym polu karnym)
21.    Wszystkie faule akumulowane karane są rzutami bezpośrednimi.
22.    Kara 2 minut (żółtka kartka) obligatoryjnie jest stosowana za następujące przewinienia (nie są one zaliczane do fauli akumulowanych):
a)    jest winny niesportowego zachowania,
b)    słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie,
c)    uporczywie narusza przepisy gry,
d)    opóźnia wznowienie gry, lub nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym, rzutem wolnym, rzutem z autu, rzutem od bramki.
e)    wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego lub narusza procedurę zmian,
f)    rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego,
g)    popełnienie innego przewinienia, które sędzia zakwalifikuje jako niesportowe zachowanie się,
23.    Kara wykluczenia z gry „czerwona kartka” obligatoryjnie jest stosowana za następujące przewinienia - są one zaliczane do fauli akumulowanych (z wyjątkiem popełnienia przez zawodnika przewinień niesportowych).
a)    przy trzeciej karze 2-minutowej,
b)    popełnia poważny rażący faul,
c)    zachowuje się gwałtownie, agresywnie,
d)    pluje na przeciwnika lub inna osobę,
e)    zachowuje się wybitnie niesportowo,
f)    używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,
g)    pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślne zagrywając piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym)
h)    pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym,
i)    popełnienie innego czynu, który sędzia zakwalifikuje jako wybitnie niesportowe zachowanie się.
Drużyna gra w osłabieniu 4 minuty, a zawodnik musi opuścić salę oraz jest wykluczony z gry w 1 (następnym) spotkaniu.
W przypadku przewinień wybitnie niesportowych, agresywnych, obelżywych w stosunku do innych osób na wniosek sędziego lub z własnej inicjatywy organizator może wykluczyć zawodnika z rozgrywek na czas: kilku meczów lub całej bieżącej edycji.
W sytuacji ukarania zawodnika przebywającego na ławce rezerwowych karą 2 minut lub karą wykluczenia (czerwona kartka), z pola gry schodzi zawodnik wyznaczony przez kapitana.

Kara 2 minut (żółta kartka) i kara wykluczenia (czerwona kartka) powoduje obligatoryjne zatrzymanie czasu przez sędziego stolikowego.
24.    Po stracie bramki drużyna grająca w osłabieniu może uzupełnić skład o jednego zawodnika - jeśli dwie drużyny grają w takim samym osłabieniu obie pozostają z tą samą liczbą zawodników. Drużyna nie uzupełnia składu jeśli strata bramki nastąpiła po rzucie karnym lub przedłużonym karnym, podyktowanym w wyniku tej sytuacji (akcji), powodującej wykluczenie.
25.    PUNKTACJA: Za zwycięstwo — 3 pkt. Za remis — 1 pkt. Przy równej ilości punktów o kolejności decyduje
1. Wynik punktowy i bramkowy bezpośrednich pojedynków lub „mała tabela” między zainteresowanymi drużynami w kolejności:

a) punkty,

b) różnica bramek,

c) większa ilość strzelonych bramek, i w dalszej kolejności:

2. Lepsza różnica bramek w całej lidze, 3. Większa ilość strzelonych bramek w całej lidze, 4. Dodatkowy mecz.
26.    Poza w/w zmianami obowiązują przepisy PZPN dotyczące piłki nożnej halowej (futsalu).
27.    Powyższy regulamin zatwierdziła Komisja Ligi składająca się z przedstawicieli drużyn [po 1 osobie] i organizatora [1osoba]. Zmiany regulaminu oraz sprawy sporne nierozstrzygnięte przez organizatora poddawane są pod głosowanie na zebraniu Komisji Ligi. Decyzja podejmowana jest zwykłą większością głosów na spotkaniu przedstawicieli, co najmniej połowy uczestniczących w Lidze drużyn.